کمیته برگزاری

 

کمیته ملی ربوکاپ ایران به صورت رسمی در مرداد ماه ۱۳۸۵ تشکیل شد. از اهداف اصلی این کمیته توسعه تحقیقات رباتیک و هوش مصنوعی در کشور می باشد. اعضای این کمیته از میان اساتید دانشگاه های سراسر کشور می باشند.

 

ردیف عضو سمت
1 دکتر ناظمی سرپرست لیگ فوتبالیست شبیه ساز دو بعدی
2 دکتر شیری سرپرست لیگ ربات صنعتی
3 دکتر نجفی سرپرست لیگ ربات امدادگر واقعی
4 دکتر پالهنگ سرپرست لیگ ربات انسان نما
5 دکتر نوروزی سرپرست لیگ ربات پرنده
6 دکتر فرجی سرپرست لیگ ربات امدادگر مجازی
7 دکتر ادهمی سرپرست لیگ ربات فوتبالیست سایز کوچک
8 دکتر اسدزاده سرپرست لیگ ربات مین یاب
9 دکتر رستگاری سرپرست لیگ ربات نمایشی
10 دکتر فتح زاده سرپرست لیگ ربات خانگی
11 دکتر قلی پور سرپرست لیگ ربات فوتبالیست سایز متوسط
12 دکتر مرسلی سرپرست بخش دانش آموزی
13 مهندس شمالی سرپرست بخش دانش آموزی
14 مهندس پهلوان سرپرست لیگ شبیه ساز امداد و نجات
15 مهندس وطن خواه سرپرست لیگ فوتبالیست شبیه ساز سه بعدی
16 مهندس کریمی سرپرست بخش کاربردی
17 مهندس ضیایی رئیس دبیرخانه کمیته ملی