هزینه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام برای این دوره از مسابقات بصورت ذیل می باشد:

هزینه ثبت تیم: 250 هزار تومان

هزینه هر یک از اعضاء: 80 هزار تومان